pen

Organisatie en beleid

Kantoor

Onze missie

Wij hebben onze missie als volgt geformuleerd:

“Woningvereniging Nederweert biedt betaalbaar wonen in een prettige en veilige woonomgeving. We zijn er voor alle mensen die een thuis nodig hebben en dat niet zelf op de vrije markt kunnen of willen regelen”.

Ons doel is om in de gemeente Nederweert de best mogelijke dienstverlening te bieden op het gebied van sociale volkshuisvesting.

Op de eerste plaats verhuren wij woningen. Daarnaast ontwikkelen wij, samen met de gemeente en andere partners, nieuwe woningbouwlocaties. Tot slot verkopen wij regelmatig woningen uit ons woningaanbod.

Wij spelen zo goed mogelijk in op de behoeftes van onze huurders. Zo gaat onze aandacht onder andere uit naar de combinatie wonen en zorg, omdat hier als gevolg van de vergrijzing steeds meer vraag naar is.

Door de beweging in de woningmarkt zijn wij als woningvereniging een maatschappelijk ondernemer geworden, bij wie leefbaarheid hoog op de agenda staat: een goede woning in een veilige woonomgeving!

Downloads:

Huurdersplatform Regio Weert

Het Huurdersplatform Regio-Weert (HRW) behartigt de belangen van alle huurders in Nederweert. Het motto van het huurdersplatform is: Samen sterk voor een goed huurbeleid.

Het platform overlegt met diverse gesprekspartners om de belangen van huurders (huurdersorganisaties, bewonerscommissies) op het gebied van volkshuisvesting te behartigen. Ook schuift het platform regelmatig aan bij overleg tussen verhuurders, zorginstellingen en lokale overheden om de belangen van huurders centraal te stellen.

Kerntaken

Het HRW heeft drie kerntaken:

  1. Overleg: Er is regelmatig overleg met Woningvereniging Nederweert. Daarnaast vindt ook overleg plaats met bijvoorbeeld zorginstellingen en gemeenten.
  2. Advies: In het belang van de huurder brengt het platform op diverse gebieden advies uit aan de woningvereniging, bijvoorbeeld ten aan zien van huurprijsbeleid, onderhoud, aankoop, verkoop en sloop van woningen.
  3. Service: Het verlenen van service aan huurders staat bij het platform hoog op de agenda.

Erkende woonconsumentenorganisatie

Het huurdersplatform is aangesloten bij Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML). Hierdoor is het platformeen erkende woonconsumentenorganisatie. Ook het Servicebureau Woonconsumenten Limburg participeert in SHML.

Servicebureau Woonconsumenten Limburg

Bij het Servicebureau Woonconsumenten Limburg (SWL) kunt u tegen een kleine vergoeding terecht voor informatie, advies, ondersteuning en begeleiding.

Ondersteuning bij klachten

Als huurder kunt u bij het platform ook terecht met klachten over Woningvereniging Nederweert. Het gaat dan om klachten op beleidsniveau. Natuurlijk is het de bedoeling dat u de klacht eerst met de woningvereniging zelf bespreekt. Komt u er samen niet uit, dan kan het platform met u meedenken om alsnog tot een oplossing te komen.